عربی ({{params.languageType == 'ar'?countChild.toLocaleString('fa'):countOtherLanguage.toLocaleString('fa')}})
فارسی ({{params.languageType == 'fa'?countChild.toLocaleString('fa'):countOtherLanguage.toLocaleString('fa')}})
تعداد {{countChild.toLocaleString('fa')}} توصیف ذیل {{count.toLocaleString('fa')}} مدخل یافت شد
در زبان فارسی {{countOtherLanguage}} مورد یافت شده است. در زبان عربی {{countOtherLanguage}} مورد یافت شده است.
نمایش نتایج برای کلمات مشابه {{d}}

در این زبان موردی یافت نشد موردی یافت نشد

نمایش نتایج برای {{s}}

{{($index)+1}}. {{result.word}} [ {{root.title}} , ] {{result.wordRankTitle}} {{result.phoneticTitle}}

{{item.parent}}
{{ desc.wordList[0].discription }} / ¦¦ ({{ book.bookTitle }})
بیشتر
کمتر
بیشتر
کمتر
{{ itum.title }} {{ itum.title }} ، / ¦¦ ({{ book.bookTitle }})
بیشتر
کمتر
{{item.parent}}
{{ desc.wordList[0].discription }} / ¦¦ ({{ book.bookTitle }})
بیشتر
کمتر
بیشتر
کمتر
{{item.parent}}
{{ desc.wordList[0].discription }} / ¦¦ ({{ book.bookTitle }})
بیشتر
کمتر
{{ itum.title }} {{ itum.title }} ، / ¦¦ ({{ book.bookTitle }})
بیشتر
کمتر
{{item.parent}}
{{ desc.wordList[0].discription }} / ¦¦ ({{ book.bookTitle }})
بیشتر
کمتر
{{item.parent}}
{{ desc.wordList[0].discription }} / ¦¦ ({{ book.bookTitle }})
بیشتر
کمتر
مشاهده بیشتر