تصحف

فعل ماضی ثلاثی مزید باب تفعّل/فعل مضارع ثلاثی مزید باب إفعال/فعل امر ثلاثی مزید باب إفعال/فعل مضارع ثلاثی مزید باب تفعیل