جنجن

جنجن در اصطلاح

جنجن
كزبزج و جعفر.و جنجنة استخوان سينه جمعه جناجن. / (بحر الجواهر , ج1 , ص120)