صقعل

صقعل در اصطلاح

صقعل
كقنطر،خرماى خشك كه اندر شير تازه نهند.و بعضى گويند عبارت است از خرما و مسكه كه با هم خورند. / (بحر الجواهر , ج1 , ص244)