عقمى

ضمیر متصل متکلم منصوبی مجروری ثلاثی مجرد /مصدر ثلاثی مجرد