قميشة

قميشة در اصطلاح

قميشة
طعامى كه عرب از دانه حنظل و شير سازند . / (بحر الجواهر , ج1 , ص313)