جدعاء

صفت مشبهه ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَل/صفت مشبهه ثلاثی مجرد