خفع

فعل ماضی ثلاثی مجرد باب فعَل یفعَل/مصدر ثلاثی مجرد