قلز

مصدر ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِل/فعل ماضی ثلاثی مجرد باب فعَل یفعُل/فعل ماضی ثلاثی مجرد باب فعَل یفعِل/فعل ماضی ثلاثی مزید باب تفعیل