مردمدارى

مردمدارى در اصطلاح

مردم‌دارى
مُجامَلةُ النّاسِ‌. / (فرهنگ اصطلاحات روز , ج1 , ص114)