من به ارشاد و راهنمائى شما نياز مندم

من به ارشاد و راهنمائى شما نياز مندم در اصطلاح

من به ارشاد و راهنمائى شما نياز مندم
أَنا في حاجةٍ إلى تَوْجيهِكُم. / (فرهنگ اصطلاحات روز , ج1 , ص21)