آرام راه مىرود

آرام راه مىرود در اصطلاح

آرام راه مىرود
يَمْشِي بَطِيئًا أو حَثِيثًا. / (فرهنگ اصطلاحات روز , ج1 , ص67)