از گارد احترام سان ديد

از گارد احترام سان ديد در اصطلاح

از گارد احترام سان ديد
اِسْتَعْرَضَ‌ (فَتَّشَ‌) حَرَسَ الشَّرفِ‌. / (فرهنگ اصطلاحات روز , ج1 , ص74)