در خاطرم مجسم شد

در خاطرم مجسم شد در اصطلاح

در خاطرم مجسم شد
تَجَسَّمَ في بالي. / (فرهنگ اصطلاحات روز , ج1 , ص111)