به نظريۀ من قانع شد

به نظريۀ من قانع شد در اصطلاح

به نظريۀ من قانع شد
اِقْتَنَعَ بِرَأْيي. / (فرهنگ اصطلاحات روز , ج1 , ص95)