اصل حرمت عمل به ظنّ

اصل حرمت عمل به ظنّ در اصطلاح

اصل حرمت عمل به ظنّ
اين اصل توسط مرحوم شيخ انصارى در رسائل (مبحث ظنّ) پس از بيان امكان تعبّد به اماره غير علمى و مردود شمردن كلام ابن قبه، تأسيس گرديده است و معنايش اين است كه مادامى كه دليلى خاص بر وقوع تعبّد به ظنّ و عمل به اماره غير علمى در دست نباشد، اصل، حرمت عمل به ظنّ است زيرا ادلّۀ اربعه (كتاب، سنّت، اجماع و عقل) جملگى بر آن دلالت دارند. / (فرهنگ اصطلاحات اصولی , ج1 , ص55)