اعلى القيم

اعلى القيم در اصطلاح

اعلى القيم
اعلى القيم: بالاترين قيمت‌ها. از عنوان ياد شده در فقه به طور مستقل بحث نشده بلكه به عنوان متعلّق حكم در باب‌هاى رهن، عاريه، اجاره، نكاح و غصب مورد توجّه فقها قرار گرفته است. حاصل آنچه در باب‌هاى ياد شده آمده اين است كه اگر غاصب، مال غصب شده را تلف نمايد(1)يا عاريه گيرنده(2)يا مستأجر(3)يا رهن گيرنده(4)، مال مورد عاريه، اجاره و رهن را به تعدّى و تفريط تلف كند يا مهر زن-در صورت معيّن بودن-قبل از تحويل به وى در دست زوج تلف شود(5)، از جمله اقوال در مسأله، ضمان اعلى القيم از زمان غصب يا تفريط تا زمان تلف يا زمان پرداخت در چهار مورد اول و از زمان عقد يا مطالبه تا زمان تلف در مورد آخر است؛ البته در صورتى كه عين مال قيمى ( ← قيمى) بوده و كاهش قيمت به سبب نوسان در بازار باشد، امّا اگر به سبب پيدايش نقصان در عين مال باشد، ضمان ارش ( ← ارش) و قيمت روز تلف ثابت است.(6) (1) جواهر الكلام 94/37-95. (2) الحدائق الناضرة 525/21. (3) جواهر الكلام 316/27. (4) 178/25-179. (5) 38/31-41. (6) 178/25؛ 40/31 و 107/37. / (فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام , ج1 , ص579)