وجدانم مرا سرزنش مىكند

وجدانم مرا سرزنش مىكند در اصطلاح

وجدانم مرا سرزنش مىكند
يُؤَنِّبُني ضَميري. / (فرهنگ اصطلاحات روز , ج1 , ص77)