الطّين الأرمنى

الطّين الأرمنى در اصطلاح

الطّين الأرمنى
گل معروفى است كه از ارمنيّه (محلى است در اراضى روم) آورده مى‌شود و رنگ آن به زردۀ تخم مرغ متمايل است، در كتابهاى قديم نسبت به خوردن آن خواص بسيار منقول است. موارد استعمال: خوردن طين ارمنى جايز است. شرح لمعه، كتاب اطعمه و اشربه / (اصطلاحات فقهی , ج1 , ص327)