آب تاختن

آب تاختن در اصطلاح

آب تاختن
البول(قانون/ج 1436/3)بول كردن(تحفة/313) / (‏اصطلاحات پزشکی , ج1 , ص210)