اماميّة

اماميّة در اصطلاح

اماميّة
آن‌هايى هستند كه به امامت دوازده امام معصوم عليهم السّلام اعتقاد دارند. شرح لمعه موارد استعمال: اگر در وقف‌نامه قيد شود كه به اماميه مصرف شود، درآمد آن بايد در مصالح اماميه خرج شود. شرح لمعه، كتاب وقف / (اصطلاحات فقهی , ج1 , ص71)