الحلق

الحلق در اصطلاح

الحلق
گلو، تراشيدن. قاموس قرآن در فقه، با قصد قربت در منى موى سر را تراشيدن است. شرح لمعه موارد استعمال: قابل ذكر است پس از انجام عمره تمتع حلق حرام است. شرح لمعه، كتاب حج / (اصطلاحات فقهی , ج1 , ص173)