التّرجيح

التّرجيح در اصطلاح

التّرجيح
يك طرف ترازو را سنگين كردن. مجمع البحرين در فقه، عبارت است از اين‌كه از دو نظريۀ مساوى يكى را به علت مزيتى كه در آن وجود دارد انتخاب نمايد. ترمينولوژى حقوق موارد استعمال: فلاسفه و متكلمان ترجيح بلا مرجح را قبيح و زشت مى‌دانند. فرهنگ معارف اسلامى / (اصطلاحات فقهی , ج1 , ص101)