باشق

ب ش ق جامد غیر مصدری ثلاثی مجرد /مشتق ثلاثی مجرد