ذقن در اصطلاح

ذقن
جمع آن اذقان است. محل اتصال دو استخوان فكّ كه لحيين ناميده مى‌شوند. مجمع البحرين موارد استعمال: در جنايت به «ذقن باللحيين» پرداخت ديۀ كامل واجب است. شرح لمعه، كتاب ديات / (اصطلاحات فقهی , ج1 , ص232)