الدَّفَعُ

الدَّفَعُ در اصطلاح

الدّفع بالاشهاد
در موقع تحويل مال از مردم شاهد بگيرد. موارد استعمال: هركس كه بر ذمه‌اش حق ديگران است در زمان پرداخت حق دارد با حضور شهود حق را پرداخت نمايد. شرح لمعه، كتاب وكالت / (اصطلاحات فقهی , ج1 , ص219)
الدّفع راجحا
در موقع تحويل جنس مقدارى بيش از مورد معامله دادن، خواه تحويل دهنده فروشنده باشد، خواه مشترى باشد، اگر دو طرف براى درك فضيلت باهم تنازع داشته باشند آن‌كه ترازو به دست دارد مقدم است. موارد استعمال: در خريد و فروش «الدفع راجحا» مستحب است. شرح لمعه / (اصطلاحات فقهی , ج1 , ص219)