غيب مكنون

غيب مكنون در اصطلاح

غيب مكنون
غيب مكنون كه آن را غيب مصون هم گويند،ذات و كنه ذات است كه بجز خدا كسى از آن آگاه نمى‌باشد- . *** آنجا بصر و بصير كارى نكنند صياد ضعيف‌اند و شكارى،نكنند / (فرهنگ لغات و اصطلاحات و تعبیرات عرفانی , ج1 , ص611)