شواهد الحق

شواهد الحق در اصطلاح

شواهد الحق
مشاهدۀ حقايق اكوان به مكون بود. *** ديديم كمال آن در هرچه نظر كرديم در هرچه نظر كرديم ديديم كمال آن *** / (فرهنگ لغات و اصطلاحات و تعبیرات عرفانی , ج1 , ص511)
عبارت است از حقايق اكوان، چه آنها شهادت مى‌دهند به كون. (اصطلاحات ص 173) / (شرح اصطلاحات تصوف , ج7 , ص37)