مستثمر

مستثمر در اصطلاح

مستثمر
اصطلاحى كه مختص به امام غزالى در كتاب المستصفى است و مراد از آن مجتهد است. / (مبادی و اصطلاحات اصول فقه , ج1 , ص277)