بيع باطل

بيع باطل در اصطلاح

بيع باطل
بيعى كه در اصل و در وصف مشروع نيست مثل بيع مردار. / (مبادی و اصطلاحات علم فقه , ج1 , ص115)