سنبراس

سنبراس در اصطلاح

سنبراس
سنبراس دانه‌ى است جون برزقطوناى سبيذ ليكن شكلش مدورست. الابنيه (بهم 197، زل 155) نام اين دارو در مآخذى كه بدانها دسترس داشتم ديده نشد. مرحوم بهمنيار نوشته است: «در بحر الجواهر مى‌نويسد: دوائى هندى و گرم است» (بهمنيار 197). بحر الجواهر تأليف محمد بن يوسف طبيب الهروى كتابى است در ادويه و اغذيه مفرده و مركبه به عربى آميخته به كلمات و عبارات فارسى كه در تهران به سال 1288 ه‍. ق. چاپ سنگى شده است و هنگامى كه كتاب حاضر زير چاپ بود من به نسخه‌اى از آن دست يافتم. عين عبارت عربى بحر الجواهر چنين است: «سنبراس هو دواء هندى حارّ». آخوندوف مطالب الابنيه را تكرار كرده و چيزى بر آن نيفزوده است. / (‏فرهنگ داروها و واژه‌نامه‌های دشوار , ج1 , ص212)