حجر المغناطيس

حجر المغناطيس در اصطلاح

حجر المغناطيس
حجر المغناطيس را قوه بشاذنه مانذ. الابنيه (بهم 117، زل 97) آهن‌ربا (Pierre magnetiqve) يا سنگ آهنكش، حجر الحديد، حجر الهنود سنگ آهن‌رباست (دهخدا). سنگ مغناطيس (هدايه، 541) حجر الهنود (داود انطاكى، دهخدا). به پارسى سنگ آهن‌ربا خوانند (اختيارات، دهخدا). حجر المقناطيس سنگ آهن‌ربا است و از انتهاى عمان و حوالى بحر هند خيزد و بهترين او لاجوردى صاف و زبون‌ترين او سياه است (تحفه، 83). مغناطيس را بعضى مؤلفان از قديم و جديد با قاف هم نوشته‌اند كه غلط است. استاد مجتبى مينوى در اين باره مى‌نويسد: مغناطيس مأخوذ از لفظ يونانى مگنيتس است و جز به غين نوشتن آن درست نيست (حواشى كليله و دمنه، تصحيح و توضيح استاد مينوى ص 283). / (‏فرهنگ داروها و واژه‌نامه‌های دشوار , ج1 , ص124)