خصى الكلب

خصى الكلب در اصطلاح

خصى الكلب
خصى الكلب نباتيست جون خايۀ سك برومى اسماقوس گويند. الابنيه (بهم 135، زل 113) ديسقوريدس ان اصل خصى الكلب فى عظم زيتونتين مماتليه و منتفخه... الا - رجانى نوعان اصفر ذو اصلين احدهما فوق الاخر نبات محرك شهوة الباه، جالينوس هو اورحنيس و هو اصل مقرون زوجا زوجا شبيه باصول الذين الحاوى خصى الكلب و خصى الثعلب و يقال ذو ثلثة اوراق و هما نباتان و احدهما ممتلى و الاخر رخو متشنج (الصيذنه، ب 61). ديسقوريدس... ارخس و هو نبات له ورق منبسط على الارض... و هو شبيه بورق الزيتون الناعم (ابن بيطار، 61). به يونانى ارخس نامند و آن بيخ گياهى است مثل دو زيتون به هم چسبيده يكى ماده و بزرگتر و ممتلى و ديگرى نر و كوچكتر و غير ممتلى و سفيد و لون و برگش شبيه به برگ گندنا و ساقش بى‌برگ و تا نيم ذرع و گلش ريزه و با هم متصل شبيه به سرو و بنفش و شبيه به گل اصابع صغير، و حقير در فيروز كوه هر دو را مشاهده نموده با همه صفات باهم شبيه - اند مگر آنكه گل اصابع صغير بسيار به هم متصل نيست و سرخ ارغوانى است (تحفه، 104). مايرهوف خصى الكلب و خصى - الثعلب را يك گياه مى‌داند (ر ك: ماير - هوف، م 56). آخوندوف نام علمى اين گياه را Orchis papilionacea نوشته است (آخوندوف، ص 369، م 139). / (‏فرهنگ داروها و واژه‌نامه‌های دشوار , ج1 , ص148)