مؤنس

مصدر ثلاثی مجرد /مصدر میمی ثلاثی مجرد /مصدر میمی ثلاثی مزید باب إفعال/مصدر ثلاثی مزید باب إفعال