حجنة

مصدر ثلاثی مجرد باب فعِل یفعَل/جامد غیر مصدری ثلاثی مجرد /مصدر ثلاثی مجرد