اصل اباحۀ عقلى

اصل اباحۀ عقلى در اصطلاح

اصل اباحۀ عقلى
به عنوان «اباحه» و «اباحۀ عقلى» رجوع شود. / ( فرهنگ اصطلاحات اصول (ویرایش دوم) , ج1 , ص91)