عبد المصوّر

عبد المصوّر در اصطلاح

عبد المصور
كسى است كه هيچ تصوّرى و نقشى جز آنچه كه مطابقت با حق داشته و موافق تصوير او باشد تصوّر نمى‌كند، چون فعل او از تصوير و مصوريّت حق تعالى صدور مى‌يابد. / (ترجمه اصطلاحات الصوفيه , ج1 , ص72)
عبد المصوّر
آنكه مظهر و مجلاى اين نام شده باشد،به اراده حق تعالى، مصور صور شود.يعنى در نيروى مصورۀ او مگر آنچه ارادۀ خداست تصوير نشود. / (فرهنگ لغات و اصطلاحات و تعبیرات عرفانی , ج1 , ص574)